Turistická brandža: Opatrenia na záchranu by mali prísť okamžite

Členovia Zväzu cestovného ruchu SR, kam patrí aj Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska, pripravili návrhy na doplnenie trinástich návrhov Ministerstva hospodárstva SR, ktoré majú zmierniť negatívne dopady spôsobené koronavírusom na Slovensku.

504837
18.3.2020 / jh
Flickr

Branža víta podľa vyhlásenia návrh opatrení, no vzhľadom na to, že odvetvie cestovného ruchu bolo naplno zasiahnuté touto krízou už od začiatku marca a v súčasnej situácii sa príjmy väčšiny zamestnávateľov rovnajú nule, žiada prijatie okamžitých opatrení, ktoré pomôžu zamestnávateľov v udržaní pracovných miest.

Odôvodňujú to tým že počet ubytovaní a tým pádom aj príjmy hotelov sú v podstate nulové, keďže sú zrušené aj všetky eventy, znamená to absolútny výpadok tržieb v oblasti gastra, reštaurácie tiež nefungujú, pretože pobyt v nich nie je dovolený a otváracie hodiny majú len do 15.00, ľudia sú vyzývaní aby boli doma, takže väčšina podnikov zatvorila. Tým, že sa zatvorili letiská aj hranice pre cudzincov ešte pred úplným zatvorením hotelov sa už predtým sa ich príjmy výrazne znížili. Kúpele zase postihlo  zrušenie poskytovanie služieb tzv. samoplatcom.

Plné reštaurácie sú momentálne minulosťouZdroj: Flickr

Neplatiť DPH už za február, oslobodiť od odvodov hneď

Preto zväz navrhuje opatrenia vlády v niektorých bodoch doplniť:

Napríklad pri bode 5., teda odklade podania daňového priznania pre všetkých daňovníkov z 31.3. na 30.6.2020, odklade lehoty na zaplatenie DPH a odpustení pokuty za oneskorené platby navrhuje Zväz cestovného ruchu rozšírenie – a to  zrušiť povinnosť podania priznania za DPH ako aj platbu za DPH za mesiac február pre podniky poskytujúce ubytovacie služby a služby spojené s podávaním jedál a nápojov.

V bode 7., čo je Oslobodenie výplat vyplatených zamestnancom od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmu navrhuje zväz  doplniť, aby sa toto ustanovenie prijalo s okamžitou účinnosťou, a to aj na mzdy vyplatené v mesiaci marec pre podniky, ktoré poskytujú ubytovacie služby a služby spojené s podávaním jedál a nápojov.

V prípade, že došlo k omeškaniu alebo nezaplateniu týchto odvodov v lehote zväz žiada, aby neboli voči týmto podnikom uplatňované sankcie. Zdôvodňuje to tým, ubytovacie a stravovacie podniky zaznamenali v marci výrazný pokles činnosti a obratov spôsobený prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 bez možnej náhrady. Ide o činnosti, kde podiel ceny práce tvorí viac ako 40% celkových nákladov, ktoré nie je možné flexibilne eliminovať v takýchto situáciách. Podľa zväzu cestovného ruchu je potrebné uprednostniť vyplatenie miezd a záväzkov voči zamestnancom na úkor platieb štátu.

Sitno 9Zdroj: Sitno

Pri nulovom cash flow veľa týždňov nevydržia

V bode 8., podľa ktorého je treba radikálne zjednodušiť podmienky na poskytovanie príspevku na udržanie pracovného miesta aj pre malé podniky a živnostníkov zväz navrhuje, aby sa pri legislatívnej úprave podmienok pre vyplácanie príspevku na udržanie pracovných miest zohľadnilo niekoľko návrhov. Sú nimi:

-možnosti flexibilného riešenia pracovného času bez potreby súhlasu zo strany odborov, zástupcu zamestnancov a podobne, len na základe rozhodnutia zamestnávateľa, a to skrátením pracovného úväzku na max. 50% riadneho pracovného úväzku.

- možnosť aplikácie prekážok na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy vo výške 60% priemerného platu na dočasné obdobie .

- zavedenie flexibilnej formy pracovného úväzku na úrovni 50%, so zníženou odvodovou a daňovou povinnosťou na strane ako zamestnávateľa, tak aj zamestnanca

Pavol Benčík, majiteľ Bencik Culinary Group 2Zdroj: Bencik Culinary Group

Ako uviedol v rozhovore pre TREND Pavol Benčík, majiteľ Bencik Culinary Group, rýchla reakcia štátu je dôležitá, pretože tržby spadli doslova zo deň na deň. „Môžete mať pri nulovom cash flow  zdroje možno na dva týždne, ale určite nie napríklad na dva mesiace. Samozrejme, máte zatvorené, takže náklady máte nižšie, ale tržby  máte nula a stále sú tu mzdové náklady, odvody, úvery, nájom... Ak bude táto kríza trvať niekoľko týždňov či mesiacov a štát nevytvorí rýchlo nástroje na podporu udržania pracovných miest, ako to robia všade v zahraničí, kde je to pre vlády priorita, tak určite príde k prepúšťaniu,“ povedal.

© 2020 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)

Nájdi reštauráciu alebo hotel